e learning training module

e learning training module teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e learning training module e öğrenme eğitim modülü

e learning training module terimi için benzer kelimeler ve anlamları

learning module öğrenme modülü
e-learning module e-öğrenme modülü
training module eğitim modülü
general training module genel eğitim modülü
this training module bu eğitim modülü
comprehensive training module kapsamlı eğitim modülü
learning learning and the öğrenme öğrenme ve
e-learning training e-öğrenme eğitimi
learning training öğrenme eğitimi
training and learning eğitim ve öğrenme
training learning eğitim öğrenme
training and lifelong learning eğitim ve yaşam boyu öğrenme
e-learning training course e-öğrenme eğitim kursu
learning and training needs öğrenme ve eğitim ihtiyaçları
corporate training and learning kurumsal eğitim ve öğrenme
delivery of e-learning training e-öğrenme eğitiminin verilmesi
training and continuous learning eğitim ve sürekli öğrenme
training and learning materials eğitim ve öğrenim materyalleri
training e-learning e-öğrenme eğitimi
applied to the university training and learning process üniversite eğitim ve öğretim sürecine uygulandı
vocational training and lifelong learning mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme
distance learning training uzaktan eğitim
training and learning resources eğitim ve öğrenme kaynakları
master's in secondary teacher training, vocational training yüksek lisans eğitiminde yüksek lisans eğitimi, mesleki eğitim
training and further training eğitim ve ileri eğitim
command module komut modülü
load module yük modülü
lunar excursion module ay gezi modülü
lunar module ay modülü
module modül
payload assist module faydalı yük modülü
service module servis modülü
power module güç modülü
powertrain control module aktarma organları kontrol modülü
core module çekirdek modülü
control module kontrol modülü
interface module arayüz modülü
plug-in module eklenti modülü
relay module röle modülü
software module yazılım modülü
add-on module eklenti modülü
solar module güneş modülü
display module gösterge modülü
input module giriş modülü
subscriber identity module abone kimlik modülü
drive module sürücü modülü
trusted platform module güvenilir platform modülü
power supply module güç kaynağı modülü
sensor module sensör modülü
base module temel modül