e middle

e middle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e middle e orta

e middle terimi için benzer kelimeler ve anlamları

middle-middle orta orta
caught in the middle ortada yakalanmak
excluded middle dışlanan orta
in the middle of ortasında
law of excluded middle dışlanan orta kanunu
middle orta
middle age orta çağ
middle america orta amerika
middle american orta amerikalı
middle artery of knee diz orta arter
middle atlantic states orta atlantik devletleri
middle c orta c
middle cardiac vein orta kalp damar
middle cerebellar peduncle orta serebellar pedinkül
middle cerebral vein orta serebral ven
middle cervical cardiac nerve orta servikal kardiyak sinir
middle chinese orta çince
middle cluneal nerve orta cluneal sinir
middle colic vein orta kolik ven
middle collateral artery orta kollateral arter
middle comedy orta komedi
middle common room orta ortak oda
middle congo orta kongo
middle constrictor muscle of pharynx farinks orta konstriktör kası
middle cuneiform bone orta çivi yazısı kemiği
middle distance orta uzaklık
middle dutch orta hollandalı
middle ear orta kulak
middle east orta doğu
middle eastern orta doğu
middle eight orta sekiz
middle england orta ingiltere
middle english orta ingilizce
middle finger orta parmak
middle flemish orta seviye
middle french orta fransız
middle game orta oyun
middle greek orta yunan
middle ground orta yere
middle guard orta koruma
middle high german orta yüksek alman
middle iranian orta iraniyen
middle irish orta irlandalı
middle kingdom orta krallık
middle lamella orta lamella
middle latitudes orta enlemler
middle lobe syndrome orta lob sendromu
middle loup orta lup
middle low german orta düşük alman
middle management orta yönetim