a 10 minute drive

a 10 minute drive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10 minute drive 10 dakikalık sürüş

a 10 minute drive terimi için benzer kelimeler ve anlamları

minute by minute dakika dakika
minute-to-minute basis dakikadan dakikaya
minute by minute reports dakika dakika raporları
minute drive dakika sürüş
5 minute drive 5 dakikalık sürüş
10-minute drive 10 dakikalık sürüş
ten minute drive on dakikalık sürüş
minute drive from dakika sürüş mesafesinde
a five minute drive beş dakikalık sürüş
a 5-minute drive 5 dakikalık sürüş
50 minute drive 50 dakikalık sürüş
five minute drive beş dakikalık sürüş
a mere 40 minute drive sadece 40 dakikalık bir sürüş
just five minute drive sadece beş dakikalık sürüş
twenty-minute drive yirmi dakikalık sürüş
minute drive east dakika sürücü doğu
within a minute drive bir dakika içinde
30 minute drive 30 dakikalık sürüş
30 minute drive time 30 dakikalık sürüş süresi
20 minute drive 20 dakikalık sürüş
drive and plaster drive sürücü ve alçı sürücü
at the last minute son dakikada
every minute counts her dakika önemli
half-minute yarım dakika
just a minute bir dakika
last minute son dakika
last-minute son dakika
man-minute adam dakikalık
mile a minute, a dakikada bir mil
minute dakika
minute gun dakika tabancası
minute hand yelkovan
minute mark dakika işareti
minute steak dakika biftek
minute volume dakika hacmi
new york minute new york dakika
respiratory minute volume solunum dakika hacmi
two-minute warning iki dakikalık uyarı
up-to-the-minute son gelişmelerden haberdar
wait a minute bir dakika bekle
minute book tutanak
beats per minute dakikadaki vuruş
take a minute bir dakika
by the minute dakikada
minute taker dakika tutucu
minute ventilation dakika havalandırma
strokes per minute dakikada vuruş
in a minute bir dakika içinde
one minute bir dakika
every minute her dakika