t home and abroad.

t home and abroad. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t home and abroad. t yurtiçinde ve yurtdışında.

t home and abroad. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

at home and abroad yurtiçinde ve yurtdışında
home and abroad yurtiçinde ve yurtdışında
both at home and abroad yurtiçinde ve yurtdışında
from home and abroad evden ve yurtdışından
both home and abroad yurtiçinde ve yurtdışında
financial markets at home and abroad yurtiçinde ve yurtdışında finansal piyasalar
on home and abroad yurtiçinde ve yurtdışında
be renowned at home and abroad yurtiçinde ve yurtdışında tanınmak
at home or abroad evde veya yurtdışında
whether at home or abroad evde veya yurtdışında olsun
home or abroad ev ya da yurt dışında
abroad home yurt dışında ev
home, sweet home evim güzel evim
home sweet home evim güzel evim
my home is your home benim evim senin evin
my home sweet home evim evim güzel evim
offer a home from home evden bir ev teklif
your home away from home eviniz evden uzakta
be a home from home evden olmak
my home away from home evim evden uzakta
the perfect home away from home evden uzakta mükemmel bir ev
like home from home evden eve gibi
our home is your home evimiz senin evin
feel at home away from home evde hissediyorum evden uzakta
home from home experience. evden eve tecrübe.
provide a home from home experience. ev deneyiminden bir ev sağlamak.
is a home away from home evden uzakta bir ev
new home away from home evden uzakta yeni bir ev
home mobile home ev mobil ev
truly a home from home gerçekten evden bir ev
and abroad ve yurtdışı
domestically and abroad yurtiçinde ve yurtdışında
living and working abroad yurtdışında yaşamak ve çalışmak
both locally and abroad hem yerel hem de yurtdışında
both domestically and abroad yurtiçi ve yurtdışında
in germany and abroad almanya'da ve yurtdışında
locally and abroad yerel ve yurt dışında
here and abroad burada ve yurt dışında
spain and abroad ispanya ve yurtdışında
in spain and abroad ispanyada ve yurtdışında
across canada and abroad kanada ve yurtdışında
local and abroad yurtiçi ve yurtdışı
from spain and abroad ispanyadan ve yurtdışından
nationwide and abroad ülke çapında ve yurt dışında
study abroad and exchange program yurtdışında eğitim ve değişim programı
in the country and abroad yurtiçinde ve yurtdışında
working and living abroad yurtdışında çalışmak ve yaşamak
within brazil and abroad brezilya içinde ve yurt dışında
both abroad and yurtdışında ve
counselling and training to people who want to adopt from abroad. yurtdışından evlat edinmek isteyenler için danışmanlık ve eğitim.