e of variances

e of variances teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e of variances varyansların e

e of variances terimi için benzer kelimeler ve anlamları

manufacturing variances üretim farklılıkları
stock variances hisse senedi varyansları
variances from farklılıklar
variances against karşı varyanslar
equality of variances varyansların eşitliği
manage variances varyansları yönet
reduce variances farklılıkları azaltmak
variances among aralarındaki farklar
unexplained variances açıklanamayan varyanslar
variances granted verilen varyanslar
small variances küçük farklılıklar
order price quantity variances sipariş fiyatı miktar değişimleri
minor variances küçük farklılıklar
situation variances durum değişimleri
component variances bileşen varyansları
weighted by the inverse of their variances varyanslarının tersi ağırlıklı
test for equal variances eşit değişkenler için test
various variances çeşitli farklılıklar
variances from requirements gereksinimlerden farklılıklar
calculate variances for a production order bir üretim siparişi için varyansları hesaplayın
f-test for variances varyans için f testi
specific variances belirli farklılıklar
invoice variances fatura varyansları
variances calculated hesaplanan varyanslar
amounts of the variances varyans miktarları
series of variances varyans dizisi
settling variances yerleşme varyansları
variances required gerekli varyanslar
quantity and price variances miktar ve fiyat farkları
requests for variances değişiklik talepleri
variances exchange rates döviz kurları değişkenleri
of all variances tüm varyansların
several variances birkaç değişiklik
means and variances ortalamalar ve varyanslar
product variances ürün varyansları
variances, and covariances varyanslar ve kovaryanslar
regional variances bölgesel farklılıklar
key variances anahtar değişkenler
variances with farklılıklar