c sales certification

c sales certification teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c sales certification c satış sertifikası

c sales certification terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accreditation, certification, certification akreditasyon, sertifikasyon, sertifikasyon
sales certification satış sertifikası
sales representatives or written sales material satış temsilcileri veya yazılı satış materyali
board certification yönetim kurulu sertifikası
certification belgeleme
certification mark sertifika işareti
non-certification olmayan belgelendirme
self-certification öz sertifikasyon
certification of vital record hayati kaydın belgelendirilmesi
certification body belgelendirme kuruluşu
certification scheme belgelendirme şeması
certification statement sertifika beyanı
certification of birth doğum sertifikası
certification authority sertifika yetkilisi
third party certification üçüncü şahıs sertifikası
certification program sertifika programı
iso certification iso belgelendirme
certification audit sertifika denetimi
true certification gerçek sertifika
certification requirements sertifika gereklilikleri
certification manager sertifika yöneticisi
certification board sertifika kurulu
certification training sertifika eğitimi
professional certification profesyonel sertifika
batch certification toplu sertifikasyon
teacher certification öğretmen sertifikası
certification form sertifika formu
certification of compliance uygunluk sertifikası
medical certification tıbbi sertifika
certification letter sertifikasyon mektubu
compliance certification uygunluk sertifikası
programme for the endorsement of forest certification orman sertifikalarının onaylanması için program
ce certification ce sertifikası
quality certification kalite sertifikası
certification status sertifika durumu
class certification sınıf sertifikası
birth certification doğum sertifikası
certification exam sertifika sınavı
notarial certification noter sertifikası
organic certification organik sertifikasyon
certification process sertifikasyon süreci
fair trade certification adil ticaret sertifikası
literal certification değişmez sertifika
certification officer sertifika görevlisi
certification fees sertifika ücretleri
product certification ürün sertifikası
scope of certification belgelendirme kapsamı
certification number sertifika numarası
academic certification akademik belgelendirme
certification agreement sertifika anlaşması