b-cell proliferation

b-cell proliferation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell proliferation b hücreli çoğalma

b-cell proliferation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cell proliferation hücre çoğalması
endothelial cell proliferation endotel hücre proliferasyonu
smooth muscle cell proliferation düz kas hücre proliferasyonu
cancer cell proliferation kanser hücresi proliferasyonu
t-cell proliferation t hücreli çoğalma
breast cell proliferation göğüs hücresi proliferasyonu
uncontrolled cell proliferation kontrolsüz hücre çoğalması
reduced cell proliferation azaltılmış hücre çoğalması
neointimal cell proliferation neointimal hücre proliferasyonu
inhibition of cell proliferation hücre çoğalmasının inhibisyonu
skin cell proliferation cilt hücresi proliferasyonu
abnormal cell proliferation anormal hücre proliferasyonu
cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında
cell-cell adhesion molecules hücre-hücre yapışma molekülleri
t-cell o b-cell t hücresi o b hücresi
on a cell-by-cell basis hücre bazında
diffuse mesangial proliferation yaygın mesangial proliferasyon
non-proliferation olmayan proliferasyonu
proliferation çoğalma
nuclear proliferation nükleer yayılma
counter-proliferation karşı-proliferasyon
nuclear non-proliferation treaty nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması
proliferation security initiative çoğalma güvenliği girişimi
proliferation concern çoğalma kaygısı
non proliferation treaty proliferasyon olmayan anlaşma
weapons proliferation silahların yayılması
missile proliferation füze çoğalması
intimal proliferation intimal çoğalma
a proliferation of çoğalması
proliferation of weapons silahların yayılması
enhanced proliferation control initiative gelişmiş proliferasyon kontrol girişimi
unchecked proliferation denetlenmeyen çoğalma
non-proliferation policy yayılmama politikası
proliferation financing çoğalma finansmanı
fibroblast proliferation fibroblast çoğalması
preventing nuclear proliferation nükleer proliferasyonun önlenmesi
proliferation activities çoğalma faaliyetleri
wmd proliferation wmd çoğalması
uncontrolled proliferation kontrolsüz çoğalma
cellular proliferation hücresel çoğalma