t in the second place.

t in the second place. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t in the second place. ikinci sırada t.

t in the second place. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

first place second place ilk sırada ikinci sırada
second by second basis ikinci olarak ikinci
in the second place ikinci sırada
second place ikinci yer
take second place ikinci sırayı al
on the second place ikinci sırada
in a second place ikinci sırada
second decimal place ikinci ondalık basamak
won second place ikinci sırayı kazandı
come in second place ikinci sırada gel
takes second place to ikinci sırada yer alır
took second place ikinci sırada yer aldı
second-place finisher ikinci sıradaki son işlemci
take a second place ikinci sırayı almak
close second place ikinci sırayı kapat
relegated to second place ikinci sırayı aldı
second place candidate ikinci sırayı alan aday
took second place in the ranking sıralamada ikinci oldu
taking second place to ikinci sırayı almak
second place in the list listedeki ikinci sırada
behind in second place ikinci sırada geride
fell to a second place ikinci bir yere düştü
i was second place ikinci sıradaydım
second place out of ikinci sırada
relegated to a second place ikinci bir yere düşürüldü
second place worldwide dünya çapında ikinci sırada
ranks in second place ikinci sırada yer alıyor
rise to second place ikinci sıraya yükselmek
led them to second place onları ikinci sırayı aldı
the second place was occupied ikinci yer işgal edildi
second place overall genel ikinci sırada
fallen to second place ikinci sıraya düşmüş
edge into second place ikinci sırada yer almak
clinched second place ikinci sırada sıkışmış
is in the second place ikinci sırada
second best place ikinci en iyi yer
pushing into second place ikinci sıraya itmek
second-place award ikincilik ödülü
second place in competition yarışmada ikinci
slipped into second place ikinci sırada yer aldı
rounded to the second decimal place ikinci ondalık basamağa yuvarlandı
second place behind arkasındaki ikinci yer
second place finalist ikincilik finalisti
put him in second place onu ikinci sıraya koy
have to take a second place ikinci sırada olmak zorunda
was in second place ikinci sıradaydı
in joint second place. ortak ikinci sırada.
earned it second place ikinci sırada kazandım
a place for everything and everything in its place her şey için bir yer ve her şey yerine
from place to place yerden yere