e may have

e may have teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e may have e olabilir

e may have terimi için benzer kelimeler ve anlamları

may or may not have olabilir veya olmayabilir
you may also have other rights that may vary from state to s devletten ülkeye değişebilen başka haklarınız da olabilir.
you may have noticed that i have not been well lately. so, i son zamanlarda pek iyi olmadığımı fark etmiş olabilirsin. yani ben
may or may not olabilir veya olmayabilir
may or may olabilir veya olabilir
there may or may not be olabilir veya olmayabilir
may or may not be true doğru olabilir veya olmayabilir
that may or may not olabilir veya olmayabilir
may o may not olabilir olmayabilir
who may or may not kim olabilir veya olmayabilir
i may or may not olabilir veya olmayabilir
this may or may not bu olabilir veya olmayabilir
may or may not follow takip edebilir veya etmeyebilir
process may or may not be over işlem bitmiş olabilir veya bitmemiş olabilir
may or may not be important önemli olabilir veya olmayabilir
that may or may not be true bu olabilir veya olmayabilir
may have olabilir
may have been olabilir
you may have sahip olabilirsin
may i have alabilir miyim
may not have sahip olmayabilir
we may have olabilir
i may have olabilir
may have had olmuş olabilir
there may have been olmuş olabilir
he may have olabilir
may well have iyi olabilir
may have caused neden olmuş olabilir
it may have olabilir
they may have sahip olabilirler
may not have been olmayabilir
it may have been olmuş olabilir
may we have alabilir miyiz
may also have ayrıca olabilir
as you may have noticed fark etmiş olabileceğiniz gibi
you may have noticed fark etmiş olabilirsin
which may have sahip olabilir
may have become olmuş olabilir
any questions you may have herhangi bir sorunuz olabilir
may have arisen ortaya çıkmış olabilir
may well have been iyi olmuş olabilir
that may have olabilir
may have done yapmış olabilir
may have gone gitmiş olabilir
may have contributed katkıda bulunmuş olabilir
you may have seen görmüş olabilirsin
may otherwise have aksi takdirde olabilir
you may have heard duymuş olabilirsin
may have led to yol açmış olabilir
may have implications sonuçları olabilir