k-12 school curriculum

k-12 school curriculum teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-12 school curriculum k-12 okul programı

k-12 school curriculum terimi için benzer kelimeler ve anlamları

school curriculum okul müfredatı
primary school curriculum ilkokul müfredatı
high school curriculum lise müfredatı
home school curriculum ev okulu müfredatı
national school curriculum milli okul müfredatı
every school curriculum her okul müfredatı
secondary school curriculum ortaokul müfredatı
regular school curriculum düzenli okul müfredatı
curriculum for primary school ilkokul müfredatı
subjects on the primary school curriculum ilköğretim programında yer alan konular
school curriculum around okul müfredatı çevresinde
formal curriculum of a school bir okulun resmi müfredatı
integrated into school curriculum okul müfredatına entegre
school-based curriculum development okul temelli program geliştirme
in the school curriculum okul müfredatında
outside school curriculum okul dışı müfredat
the school curriculum includes okul müfredatı
school curriculum requires okul müfredatı gerektirir
elementary school curriculum ilkokul müfredatı
after school curriculum okul sonrası müfredat
school curriculum guidelines okul müfredat kuralları
as a subject in the school curriculum okul müfredatında konu olarak
school curriculum studies okul müfredat çalışmaları
standard school curriculum standart okul müfredatı
middle school high school orta okul lise
from school to school okuldan okula
in-school and after-school okul içi ve okul sonrası
on a school by school basis okul bazında okul bazında
high school school teacher lise öğretmeni
your school school okul okulun
on school by school basis okul bazında okul bazında
a school official is a person employed by the school okul görevlisi okul tarafından istihdam edilen kişidir
pre-school-and-elementary-school children okul öncesi ve ilkokul çocukları
school-by-school basis okul bazında
pre-school and school okul öncesi ve okul
middle school and junior high school ortaokul ve ortaokul
high school, middle school lise, ortaokul
alternative curriculum alternatif müfredat
basic curriculum temel müfredat
core curriculum çekirdek müfredat
curriculum müfredat
curriculum vitae özgeçmiş
national curriculum milli müfredat
training curriculum eğitim müfredatı
curriculum development müfredat geliştirme
course curriculum ders programı
curriculum design müfredat tasarımı
common core curriculum ortak çekirdek müfredat
academic curriculum akademik müfredat
qualifications and curriculum authority yeterlilikler ve müfredat otoritesi