y studied in

y studied in teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y studied in okudun

y studied in terimi için benzer kelimeler ve anlamları

most well studied en iyi çalışılmış
studied okudu
well-studied iyi çalışılmış
i studied okudum
i have studied çalıştım
have studied çalıştım
had studied çalışmıştı
having studied okudu
extensively studied yoğun çalışılmış
he studied o okudu
have been studied çalıştım
studied under altında okudu
studied at okudu
being studied çalışılıyor
widely studied yaygın çalışılmış
has been studied çalışıldı
will be studied çalışılacak
is being studied çalışılıyor
i studied for için çalıştım
i will have studied çalışmış olacağım
closely studied yakından çalışılmış
studied area çalışılan alan
we studied biz çalıştık
to be studied çalışılacak
i studied at okudum
thoroughly studied iyice çalışıldı
studied hard çok çalıştım
poorly studied kötü çalışılmış
subjects studied konular çalışıldı
i studied english ingilizce çalıştım
i haven't studied çalışmadım
we have studied çalıştık
deeply studied çok çalıştım
modules studied çalışılan modüller
he studied law o hukuk okudu
after having studied okuduktan sonra
largely studied büyük ölçüde okudu
studied patients çalışılan hastalar
i wish i had studied keşke çalışsaydım
i studied a lot çok çalıştım
had been studied çalışılmıştı
currently being studied şu anda çalışılıyor
studied at the university üniversitede okudu
studied business çalışılmış iş
i have also studied ben de çalıştım
i studied at university üniversitede okudum
i have been studied çalıştım
studied out çalışmış
carefully studied dikkatlice çalışılmış
i would have studied çalışırdım