l failing

l failing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l failing başarısız oluyorum

l failing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

failing hata
failing which başarısız olan
failing that bunu başarısız
failing grade başarısız not
failing states başarısız devletler
failing banks başarısız bankalar
failing to provide sağlayamamak
failing to do so bunu yapmamak
failing school başarısız okul
failing to comply uymamak
by failing başarısız olarak
failing to meet tanışmamak
failing him onu başarısız
failing eyesight görme yetersizliği
for failing başarısız için
failing company başarısız firma
is failing başarısız oluyor
failing health sağlıksızlık
or failing him ya da başarısız
failing agreement başarısız anlaşma
failing party başarısız parti
failing economy başarısız ekonomi
are failing başarısız oluyor
failing to perform gerçekleştirememek
failing heart başarısız kalp
failing to observe gözlemlememek
failing to prevent engellememek
or failing that ya da başarısız
failing to act davranmamak
failing light başarısız ışık
failing to report rapor vermemek
was failing başarısız oldu
failing to achieve başaramamak
failing to pay ödeme yapmamak
failing to disclose ifşa edememe
failing score başarısız skor
failing business başarısız iş
failing to plan is planning to fail planlamada başarısız olmak, başarısız olmayı planlamaktır
failing to deliver teslim edememek
failing load yük taşıma
failing to ensure temin edememek
failing to comply with uymamak
failing to take responsibility sorumluluk alamama
failing to address ele almamak
failing such agreement böyle bir anlaşmanın yapılmaması
after failing başarısız olduktan sonra
failing to use kullanmamak
never failing asla başarısız olma
failing mark başarısızlık işareti
failing to factor faktör başarısızlığı