n going on for so long

n going on for so long teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n going on for so long n uzun zamandır devam ediyor

n going on for so long terimi için benzer kelimeler ve anlamları

going going going gone gidiyor gidiyor gidiyor
when the going gets tough, the tough get going işler zorlaştığında, işler zorlaştığında
going, going, gone gidiyor gidiyor gitti
going going gidiyor gidiyor
i've been going going to gidiyorum
going long uzun sürecek
how long are you going to stay ne kadar kalacaksın
how long it is going to take ne kadar sürecek
how long are you going ne kadar zaman gidiyorsun
going on long journeys uzun yolculuklara devam
going to take long uzun sürecek
has been going on too long uzun zamandır devam ediyor
going for long a walks uzun yürüyüşlere çıkmak
it is going to take long uzun sürecek
going to last long uzun sürecek
it is going to take a long time uzun zaman alacak
going to be a long night uzun bir gece olacak
how long is that going to take bu ne kadar sürecek
going back a long time uzun zamandır geri gitmek
how long you are going ne kadar zaman gidiyorsun
how long it's going to take ne kadar sürecek
going down long uzağa gidiyor
going to stay long time uzun süre kalacağım
we are going a long way uzun bir yol gidiyoruz
how long are going ne kadar zaman gidiyor
i'm going a long walk uzun bir yürüyüşe gidiyorum
is going to take a long time uzun zaman alacak
it's going to take a long time uzun zaman alacak
long long ago uzun uzun zaman önce
long long time çok uzun zaman
for a long long time uzun süredir
long long-dated uzun uzun tarihli
a long long time ago çok uzun zaman önce
long long time ago uzun uzun zaman önce
a long long time uzun zaman
it took a long long time uzun zaman aldı
goes a long long way çok uzun bir yol gidiyor
once upon a time long, long ago bir zamanlar uzun zaman önce
long, long fight uzun, uzun kavga
long, long rainy days uzun, uzun yağmurlu günler
long e, long a uzun e uzun
life long long term uzun ömürlü
away-going crop uzak bitki
coming and going, have someone geliyor ve gidiyor, birileri var
coming or going, not know if one is geliyor ya da gidiyor, birinin olup olmadığını bilmiyorum
easy going uyumlu
easy-going uyumlu
have a good thing going iyi şeyler yapmak
have a lot going for iyi gitmek
have a thing going bir şey olmak