x trailing 12 months

x trailing 12 months teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x trailing 12 months x izleyen 12 ay

x trailing 12 months terimi için benzer kelimeler ve anlamları

trailing twelve months son on iki ay
trailing 12 months son 12 ay
trailing months takip eden aylar
the trailing 3 months of son üç ay
trailing 18 months 18 ay sonra
coat-trailing tahrik edici
slip trailing kayma izini
trailing sondaki
trailing arbutus sondaki kocayemiş
trailing edge arka kenar
trailing fuchsia sondaki fuşya
trailing phlox sondaki phlox
trailing vortex drag sondaki girdap sürükle
trailing cable sondaki kablo
trailing arm sondaki kol
trailing spaces arka planlar
trailing off takip etmek
trailing end sondaki son
trailing behind geride
trailing axle arka aks
trailing period takip süresi
trailing lead sondaki kurşun
trailing zeros sondaki sıfırlar
trailing earnings sondaki kazançlar
trailing slash sondaki eğik çizgi
leading and trailing lider ve takip
trailing indicators takip göstergeleri
trailing wires sondaki teller
trailing whitespace sondaki boşluk
trailing plants sondaki bitkiler
trailing edge dimmer arka kenar sönük
leading and trailing edges ön ve arka kenarlar
trailing only sadece iz
trailing socket sondaki soket
trailing price son fiyat
load trailing yük izlemesi
trailing throttle sondaki gaz
trailing stop loss son durdurma kaybı
rear trailing arm arka takip kolu
leading or trailing spaces önde gelen veya sondaki boşluklar
trailing gear sondaki dişli
is trailing takip ediyor
forks trailing çatal takip
trailing load sondaki yük
trailing product takip eden ürün
trailing blanks sondaki boşluklar
trailing and forward son ve ileri
trailing wheel arka tekerlek
trailing spouse sondaki eş
leading or trailing lider veya takip