t is not obvious,

t is not obvious, teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is not obvious, t belli değil

t is not obvious, terimi için benzer kelimeler ve anlamları

not obvious açık değil
it is not obvious belli değil
is not obvious belli değil
not-so-obvious çok da belirgin değil
may not be immediately obvious hemen belli olmayabilir
it's not immediately obvious hemen belli değil
not always obvious her zaman açık değil
it is not obvious that belli değil ki
not immediately obvious hemen belli değil
it is not at all obvious hiç belli değil
was not as obvious kadar açık değildi
that's not obvious bu açık değil
not be as obvious kadar açık olmamak
are not so obvious çok açık değil
often not obvious genellikle açık değil
problem is not obvious. sorun belli değil.
not obvious from the belli değil
solutions are not obvious çözümler açık değil
it is also not obvious ayrıca belli değil
are not obvious belli değil
it is not obvious where nerede olduğu belli değil
non-obvious kesin değil
obvious açık
it is obvious bu apaçık
obvious choice bariz seçim
it is obvious that açıktır ki
state the obvious açıkça belirt
for obvious reasons bariz sebeplerden dolayı
immediately obvious apaçık belli
less obvious daha az belirgin
stating the obvious açıkça belirtmek
it became obvious belli oldu
it becomes obvious belli oluyor
became obvious belli oldu
it's obvious açıktır
blindingly obvious gözle görülür biçimde belirgin
pretty obvious gayet açık
it's obvious that açıktır ki
become obvious belirginleşmek
patently obvious açıkça belli
obvious damage bariz zarar
is obvious açık
it seems obvious bariz görünüyor
make obvious açıklığa kavuşturmak
make it obvious belli et
no obvious açık değil
be obvious açık ol
painfully obvious acı verici
becomes obvious belirginleşir
more obvious daha açık, daha belli