e of the fact that

e of the fact that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e of the fact that e gerçeği

e of the fact that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a fact's a fact bir gerçek
after the fact ondan sonra
as a matter of fact doğrusu
attorney-in-fact avukat-in-aslında
attorneys-in-fact avukatları-in-gerçeği
counter-fact karşı gerçeği
fact gerçek
fact finder gerçek bulucu
fact of life hayatın gerçeği
fact-check aslında-çek
fact-finding düzenlenen inceleme
french fact fransız gerçek
in fact aslında
is that a fact bu doğru mu
matter of fact, a aslında, bir
matter-of-fact duygusuz
post-fact post-gerçeği
presumption of fact gerçeğin varsayımı
question of fact gerçek meselesi
fact sheet bilgi formu
the fact that bu gerçeği
attorney in fact aslında avukat
due to the fact buna bağlı olarak
despite the fact gerçeğe rağmen
matter of fact mesele
despite the fact that aslında buna rağmen
due to the fact that gerçeğinden dolayı
fact finding gerçek bulma
findings of fact gerçeğin bulguları
fact file gerçek dosya
the fact is gerçek şu ki
statement of fact gerçek beyanı
material fact maddi gerçek
in actual fact gerçek şu ki
fun fact eğlenceli gerçek
the fact of the matter konunun gerçeği
in spite of the fact gerçeğine rağmen
in point of fact aslında
in spite of the fact that gerçeğine rağmen
the fact of gerçeği
the fact is that gerçek şu ki
given the fact gerçeği göz önüne alındığında
the fact remains gerçek kalıntılar
cia world fact book cia dünya gerçek kitabı
fact-based gerçeklere dayalı
this fact bu gerçek
statements of fact gerçeğin ifadeleri
given the fact that gerçeği göz önüne alındığında
by the fact aslında
trier of fact gerçekte