e payable

e payable teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e payable e ödenebilir

e payable terimi için benzer kelimeler ve anlamları

account payable ödenecek hesap
payable ödenecek
accounts payable ödenebilir hesaplar
due and payable vadesi gelmiş ve ödenebilir
notes payable ödenecek notlar
tax payable vergi borcu
payable on demand talep üzerine ödenecek
interest payable ödenecek faiz
taxes payable ödenecek vergiler
amount payable ödenecek tutar
shall be payable ödenecek
become payable ödenir hale gelmek
made payable ödenebilir
payable in arrears gecikmiş borçlar
become due and payable ödenmesi ve ödenmesi
income tax payable ödenecek gelir vergisi
shall be due and payable ödenecek ve ödenecek
trade accounts payable ticari hesaplar
note payable borç senedi
amounts payable ödenecek tutarlar
accounts payable department muhasebe ödeme birimi
payable at sight bakışta ödenecek
is payable ödenebilir
income taxes payable ödenecek gelir vergileri
will be payable ödenecek
immediately due and payable derhal ödenecek ve ödenecek
days payable outstanding ödenmemiş günler
bonds payable ödenecek tahviller
fees payable ödenecek ücretler
payable in advance peşin ödenecek
sums payable ödenecek meblağlar
check payable to ödenecek çeke
make checks payable to ödenecek çekleri yap
current tax payable ödenecek cari vergi
payable amount ödenebilir miktar
dividends payable ödenecek borç
make payable ödenmek
otherwise payable aksi takdirde ödenebilir
freight payable ödenecek navlun
becomes payable ödenir hale gelir
are payable ödenebilir
payable accounts ödenebilir hesaplar
fee payable ödenecek ücret
consideration payable ödenecek tutar
payable as follows aşağıdaki gibi ödenecek
wages payable ödenecek ücretler
is due and payable vadesi gelmiş ve ödenebilir
shall become due and payable ödenecek ve ödenecek
payable upon ödenecek
payable in full tam olarak ödenecek