n liquid solution

n liquid solution teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n liquid solution n sıvı çözelti

n liquid solution terimi için benzer kelimeler ve anlamları

liquid-liquid chromatography sıvı-sıvı kromatografisi
liquid-liquid extraction sıvı-sıvı çıkarma
liquid-liquid sıvı-sıvı
liquid-liquid extractor sıvı-sıvı çıkarıcı
absorb liquid components with liquid-binding material. sıvı bağlayıcı maddeleri olan sıvı bileşenleri emer.
liquid solution sıvı çözelti
solution liquid çözelti sıvısı
stock solution and working solution stok çözümü ve çalışma çözümü
liquid sıvı
liquid air sıvı hava
liquid asset sıvı varlık
liquid compass sıvı pusula
liquid crystal likit kristal
liquid ecstasy sıvı ecstasy
liquid fire sıvı ateş
liquid glass sıvı cam
liquid gold sıvı altın
liquid measure sıvı ölçümü
liquid oxygen sıvı oksijen
liquid paraffin sıvı parafin
liquid petrolatum sıvı vazelin
liquid propellant sıvı yakıt
liquid protein sıvı protein
liquid storax sıvı storax
liquid x sıvı x
liquid-crystal display sıvı kristal ekran
saturated liquid doymuş sıvı
gas-liquid chromatography gaz-sıvı kromatografisi
liquid assets likit varlıklar
clear liquid temiz sıvı
liquid crystal display sıvı kristal ekran
washing up liquid sıvıyı yıkamak
liquid tight sıvı geçirmez
liquid petroleum gas sıvı petrol gazı
bulk liquid dökme sıvı
liquid funds likit fonlar
liquid chromatography sıvı kromatografisi
liquid bleach sıvı ağartıcı
high performance liquid chromatography yüksek performanslı sıvı kromatografisi
liquid paper sıvı kağıt
liquid fuel sıvı yakıt
liquid bulk sıvı kütle
liquid cooled sıvı soğutmalı
thin liquid ince sıvı
flammable liquid yanıcı sıvı
dishwashing liquid bulaşık deterjanı
liquid market likit pazarı
liquid nitrogen sıvı nitrojen
highly liquid son derece sıvı
liquid water sıvı su