u look fab

u look fab teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u look fab harika görünüyorsun

u look fab terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fab fab
fab fragment fab parçası
fab four dörtlü
fab shop fab shop
fab lab fab lab
wafer fab gofret fab
fab time fab zaman
fab 5 fab 5
fab region fab bölgesi
fab new yeni fab
pre-fab house prefabrik ev
fab-lock fab-lock
at fab labs fab labs'ta
fab, at fab
fab-consult fab-danışmak
look look up bak bak
what to look look for neye bakmalı
look look like benziyor bak
black look siyah bakış
dirty look, give a kirli bir görünüm ver
don't look a gift horse in the mouth ağzına hediye atı bakma
lean and hungry look yalın ve aç bakış
look bak
look a gift horse in the mouth ağzına bir hediye atı bak
look after ilgilenmek
look alive canlı görünmek
look alive! canlı görün!
look as if butter wouldn't melt tereyağı erimez gibi gözüküyor
look askance göz ucuyla bak
look back arkana bak
look before you leap zıplamadan önce bak
look black siyah görünmek
look blank boş görünmek
look daggers hançer bak
look down küçük görmek
look down on tepeden bakmak
look down one's nose at burnunun dibine bakmak
look for aramak
look forward to dört gözle beklemek
look homeward, angel evine bak melek
look in on içine bakmak
look into içine bakmak
look like gibi görünmek
look like a million dollars milyon dolar gibi görünmek
look like death ölüm gibi görünmek
look like something the cat dragged in kedi sürükledi bir şey gibi bakmak
look like the cat that ate the canary kanaryayı yiyen kedi gibi görünüyorsun
look on bakmak
look on the bright side iyi tarafından bak
look out bak