m-6 clearance

m-6 clearance teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-6 clearance m-6 boşluk

m-6 clearance terimi için benzer kelimeler ve anlamları

amylase-creatinine clearance ratio amilaz-kreatinin klirens oranı
back clearance geri temizleme
back-clearance arka boşluk
clearance boşluk
clearance-papers açıklık kağıtları
creatinine clearance kreatinin klirensi
inulin clearance inulin klirensi
p-aminohippuric acid clearance p-aminohippürik asit klirensi
renal clearance böbrek boşluğu
self-clearance kendi kendine temizleme
urea clearance üre temizleme
q clearance q boşluk
customs clearance gümrük işlemleri
security clearance güvenlik kontrolü
custom clearance gümrükleme
ground clearance yerden yükseklik
medical clearance tıbbi temizlik
valve clearance supap boşluğu
line clearance hat boşluğu
clearance certificate izin belgesi
police clearance polis teşkilatı
police clearance certificate polis onay belgesi
tax clearance vergi izni
import clearance ithalat izni
overhead clearance havai açıklık
site clearance alan temizliği
clearance sale tasfiye satışı
clearance process tasfiye süreci
clearance hole boşluk deliği
regulatory clearance düzenleme boşluğu
clearance rate klirens oranı
entry clearance giriş izni
low clearance düşük boşluk
land clearance arazi temizleme
clearance distance boşluk mesafesi
tax clearance certificate vergi izni belgesi
for clearance açıklık için
bearing clearance yatak boşluğu
minimum clearance asgari boşluk
clearance height boşluk yüksekliği
clearance letter tasfiye mektubu
export clearance ihracat izni
clearance angle boşluk açısı
axial clearance eksenel boşluk
plasma clearance plazma klerensi
drug clearance ilaç klirensi
clearance event gümrükleme olayı
forest clearance orman izni
radial clearance radyal boşluk
clearance gauge boşluk göstergesi