u just

u just teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u just sen sadece

u just terimi için benzer kelimeler ve anlamları

just just just sadece sadece sadece
just-enough, just-in-time basis yeterli, tam zamanında
you're so just just sen çok sadece
just just wait sadece bekle
u r just just beautiful sadece güzelsin
bowl of cherries, life is just a kiraz kase, hayat sadece bir
just sadece
just a minute bir dakika
just about yaklaşık
just as tıpkı
just as soon en kısa sürede
just deserts sadece tatlılar
just folks sadece millet
just for the record sadece kayıt için
just in case her ihtimale karşı
just in time tam zamanında
just intonation sadece tonlama
just like that aynen böyle
just noticeable difference farkedilir fark
just now şu anda
just one of those things bunlardan sadece biri
just so sadece bu yüzden
just the same sadece aynı
just the ticket sadece bilet
just what the doctor ordered tam doktorun sipariş ettiği şey
just-in-time tam zamanında
saint-just aziz-sadece
you just don't get it sen sadece anlamadın
just do it sadece yap
just like aynı
just over hemen bitti
just kidding şaka yapıyorum
just because sadece çünkü
just as well aynı şekilde
just for you sadece senin için
just right tam kararında
just before hemen önce
just saying sadece söylüyorum
just off hemen
just smile sadece gül
just fine sadece iyi
not just sadece
just to let you know sadece bilmen için
just for fun sadece eğlence için
just under hemen altında
just let me know sadece bana bildir
just yet daha şimdi
just around the corner köşeyi dönünce
i have just daha şimdi
just breathe sadece nefes al