u have turned them into

u have turned them into teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u have turned them into onları dönüştürdün

u have turned them into terimi için benzer kelimeler ve anlamları

turned them around onları çevirdi
turned them off onları kapattı
turned them over onları çevirdi
turned them loose onları serbest bıraktın
turned them away onları geri çevirdi
i turned from them onlardan döndüm
turned them upside down onları ters çevirdim
turned them back onları geri döndü
them turned out to be onların olduğu ortaya çıktı
turned into cash paraya çevrilmiş
turned into a film filme dönüştü
turned into reality gerçeğe dönüştü
has turned itself into kendini dönüştü
had been turned into dönüştü
turned into stone taşa dönüştü
turned into a reality gerçeğe dönüştü
he turned it into o dönüştü
turned into a nightmare kabusa dönüştü
turned into rubble moloz haline geldi
having turned into dönüşmüş
could be turned into dönüştürülebilir
turned you into seni çevirdim
turned night into day geceyi gündüze çevirdi
has turned her into a onu bir haline getirdi
turned into boring sıkıcı döndü
turned into a joke şakaya dönüştü
turned into crystals kristallere dönüştü
turned into a great success büyük bir başarıya dönüştü
this is turned into bu dönüşmüştür
turned into a liability borç haline geldi
estate had been turned into mülk dönüştürülmüş
turned into battlefield savaş alanına döndü
turned into an office ofise dönüştü
turned into rock kayaya dönüştü
turned into a big büyük oldu
i turned slightly into hafifçe döndüm
that turned into dönüşen
turned into profit kâra döndü
turned into the soil toprağa döndü
turned into commodities metalara dönüşmüş
turned into a brand markaya dönüştü
turned into strengths güçlü hale geldi
turned into a custom. bir geleneğe dönüştü.
turned into pariahs pariahlara dönüştü
dream turned into reality hayal gerçeğe dönüştü
are turned into reality gerçeğe dönüştü
turned into a side bir tarafa döndü
turned into figures rakamlara dönüştü
turned into thread iş parçacığına dönüştü
turned into a fight kavgaya dönüştü