y the ability to make and pass legislation

y the ability to make and pass legislation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y the ability to make and pass legislation y yasa koyma ve onaylama becerisi

y the ability to make and pass legislation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pass legislation mevzuatı geçmek
pass a legislation yasa çıkarmak
to pass legislation for için yasa çıkarmak
pass national legislation ulusal mevzuatı kabul etmek
pass comprehensive legislation kapsamlı yasalar çıkarmak
should pass legislation mevzuat geçmeli
a piece of legislation to pass, kabul edilecek bir yasa
pass to pass accuracy doğruluk geçmek için geçmek
pass high pass yüksek geçmek
make legislation mevzuat yapmak
make a pass at geçmek
make a pass pas geç
make a pass at her ona geçmek
make another pass başka bir geçiş yap
make sure i pass geçtiğime emin ol
ability to make yapma yeteneği
ability to make decisions karar verebilme
ability to make a difference fark yaratma yeteneği
ability to make choices seçim yapabilme yeteneği
ability to make friends arkadaş edinme yeteneği
ability to make people laugh insanları güldürme yeteneği
ability to make a living. para kazanabilme becerisi.
ability to make payments ödeme yapabilme
ability to make others laugh başkalarını güldürme yeteneği
legislation and regulations mevzuat ve yönetmelikler
health and safety legislation sağlık ve güvenlik mevzuatı
regulation and legislation düzenleme ve mevzuat
legislation and policy mevzuat ve politika
laws and legislation yasalar ve mevzuat
legislation and practice mevzuat ve uygulama
law and legislation kanun ve mevzuat
cap-and-trade legislation kap-ticaret mevzuatı
legislation and jurisprudence mevzuat ve yargı
legislation and guidelines mevzuat ve kurallar
legislation and jurisdiction mevzuat ve yargı
national legislation and practice ulusal mevzuat ve uygulama
health and safety at work legislation iş mevzuatında sağlık ve güvenlik
legislation and enforcement mevzuat ve icra
ethics and legislation etik ve mevzuat
spanish legislation and jurisprudence ispanyolca mevzuatı ve hukuk
federal and state legislation federal ve eyalet mevzuatı
applicable legislation and jurisdiction uygulanabilir mevzuat ve yargı
cooperative policy and legislation kooperatif politikası ve mevzuatı
primary and secondary legislation birincil ve ikincil mevzuat
enacting and enforcing legislation mevzuatın çıkarılması ve yürürlüğe konması
on policy and legislation politika ve mevzuat hakkında
legislation and standards mevzuat ve standartlar
legislation, policy and action mevzuat, politika ve eylem
legislation and oversight mevzuat ve gözetim
tax and social legislation vergi ve sosyal mevzuat