certain extent

certain extent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
certain extent belirli ölçüde

certain extent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

to a certain extent bir ölçüde
at a certain extent bir dereceye kadar
only to a certain extent sadece belli bir dereceye kadar
until a certain extent bir dereceye kadar
determine to a certain extent bir dereceye kadar belirlemek
similar to a certain extent bir dereceye kadar benzer
to a certain extent because bir dereceye kadar çünkü
will, to a certain extent, bir dereceye kadar
only to certain extent sadece bir dereceye kadar
certain extent true, bir ölçüde doğru,
hence to a certain extent bu nedenle bir dereceye kadar
address to certain extent belli ölçüde ele almak
yes to a certain extent evet bir dereceye kadar
vary to a certain extent bir dereceye kadar değişir
extent derece
writ of extent ölçü belgesi
to the extent that ölçüde
to some extent bir dereceye kadar
to what extent ne ölçüde
the extent to which ölçüde
to a large extent büyük ölçüde
to the extent possible mümkün olduğu ölçüde
to a lesser extent daha az bir ölçüde
except to the extent kapsam dışında
to the fullest extent sonuna kadar
to the extent permitted by law yasaların izin verdiği ölçüde
to an extent bir dereceye kadar
to that extent bu ölçüde
to a great extent büyük ölçüde
to the fullest extent permitted by law yasaların izin verdiği ölçüde
lesser extent daha az oranda
to the same extent aynı ölçüde
to the extent necessary gerekli ölçüde
to this extent bu ölçüde
to such an extent böyle bir ölçüde
full extent tam ölçüde
to the extent applicable uygulanabilir ölçüde
to any extent bir dereceye kadar
to the extent required gereken ölçüde
to the extent permitted izin verilen ölçüde
if and to the extent eğer ve ölçüde
to a greater extent büyük ölçüde
to the maximum extent azami ölçüde
to a limited extent sınırlı ölçüde
to the maximum extent permitted by law yasaların izin verdiği azami ölçüde
to the greatest extent possible mümkün olduğu kadar
to the fullest extent possible mümkün olduğunca
to which extent hangi çapta
to the extent practicable uygulanabilir ölçüde
large extent büyük ölçüde