t in the value chain

t in the value chain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t in the value chain değer zincirinde t

t in the value chain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chain-chain associations zincir zincir birlikleri
value chain değer zinciri
food value chain besin değeri zinciri
chain value zincir değeri
move up the value chain değer zincirinde yukarı çıkmak
value added chain katma değer zinciri
entire value chain tüm değer zinciri
value chain development değer zinciri geliştirme
along the value chain değer zinciri boyunca
moving up the value chain değer zincirinde yukarı çıkmak
agricultural value chain tarımsal değer zinciri
value chain management değer zinciri yönetimi
energy value chain enerji değer zinciri
full value chain tam değer zinciri
value chain approach değer zinciri yaklaşımı
value creation chain değer yaratma zinciri
across the value chain değer zinciri boyunca
throughout the value chain değer zinciri boyunca
downstream value chain alt değer zinciri
integrated value chain entegre değer zinciri
customer value chain müşteri değer zinciri
upstream value chain giriş değeri zinciri
value chain finance değer zinciri finansmanı
along the entire value chain tüm değer zinciri boyunca
value chain mapping değer zinciri eşlemesi
automotive value chain otomotiv değer zinciri
production value chain üretim değeri zinciri
value chain partners değer zinciri ortakları
agriculture value chain tarımsal değer zinciri
value chain activities değer zinciri faaliyetleri
value chain integration değer zinciri entegrasyonu
whole value chain bütün değer zinciri
sustainable value chain sürdürülebilir değer zinciri
value chain process değer zinciri süreci
across the entire value chain tüm değer zinciri boyunca
data value chain veri değer zinciri
product value chain ürün değer zinciri
beef value chain sığır eti değer zinciri
business value chain iş değer zinciri
retail value chain perakende değer zinciri
further up the value chain değer zincirinde daha ileri
supply and value chain tedarik ve değer zinciri
livestock value chain hayvancılık değer zinciri
solar value chain güneş değer zinciri
commodity value chain emtia değer zinciri
complete value chain tam değer zinciri
manufacturing value chain üretim değeri zinciri
payment value chain ödeme değeri zinciri
corporate value chain kurumsal değer zinciri
value chain actors değer zinciri oyuncuları