x to the y power function

x to the y power function teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı