x to the y power function

x to the y power function teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x to the y power function y güç işlevine x

x to the y power function terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bowel function bladder function bağırsak fonksiyonu mesane fonksiyonu
power function güç işlevi
power saving function güç tasarrufu işlevi
automatic power-off function otomatik kapanma işlevi
function of power gücün işlevi
power as a function fonksiyon olarak güç
power save function güç tasarrufu işlevi
power saver function güç tasarrufu işlevi
function and power işlev ve güç
power assist function güç yardımı işlevi
68 power swing blocking function 68 güç salınımı engelleme işlevi
power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely güç mutlak güç yozlaşma eğilimindedir
general power of attorney for litigation and special power f genel dava vekâlet ve özel vekalet f
power on and power off gücü aç ve kapat
power-power supply güç kaynağı
power cord from the power outlet elektrik prizinden gelen güç kablosu
power from the power supply güç kaynağından güç
mean power peak power ortalama güç tepe gücü
power down power up gücü kapat
power supply and power cord güç kaynağı ve güç kablosu
power for power's sake güç için aşkına
algebraic function cebirsel fonksiyon
almost periodic function neredeyse periyodik fonksiyon
bessel function gemi işlevi
beta function beta işlevi
characteristic function karakteristik fonksiyon
circular function dairesel fonksiyon
composite function bileşik işlev
continuous function sürekli işlev
countably additive function sayılabilir ek fonksiyon
cumulative distribution function kümülatif dağılım fonksiyonu
delta function delta işlevi
density function yoğunluk fonksiyonu
dirac delta function dirac delta işlevi
discriminant function ayırt edici işlev
distribution function dağıtım işlevi
elementary function temel işlev
elliptic function eliptik fonksiyon
entire function tüm işlev
euler's phi-function euler & # x27; s phi işlevi
executive function yürütücü işlev
explicit function açık işlev
exponential function üstel fonksiyon
finitely additive function sonlu ilave fonksiyon
frequency function frekans işlevi
function fonksiyon
function creep işlev sürünme
function key fonksiyon tuşu
function shift fonksiyon kayması
function space fonksiyon alanı