a piece of work

a piece of work teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a piece of work bir iş parçası

a piece of work terimi için benzer kelimeler ve anlamları

piece by piece parça parça
piece after piece parça parça
taken apart piece by piece parça parça ayrılmış
single piece piece tek parça
piece of work iş parçası
a fine piece of work iyi bir iş
great piece of work harika iş
piece rate work parça oranı çalışması
fine piece of work iyi iş parçası
metal work piece metal iş parçası
good piece of work iyi iş parçası
piece of written work yazılı eser
a good piece of work iyi bir iş
each piece of work her iş parçası
big piece of work büyük iş parçası
work by piece parça çalış
work at piece parça çalışmak
distance to work piece iş parçasına uzaklık
a very good piece of work çok iyi bir iş
undertake a piece of work bir iş yapmak
derived piece of work türetilmiş iş parçası
a great piece of work harika bir iş
produce a piece of work iş parçası üretmek
a piece of original work orijinal eser
considered piece of work iş parçası olarak kabul edilir
original piece of work orijinal iş parçası
excellent piece of work mükemmel iş parçası
piece research work parça araştırma işi
beautiful piece of work güzel iş parçası
21-piece work of art 21 parça sanat eseri
work work work çalış çalış çalış
all in one piece hepsi tek parça halinde
apron piece önlük parçası
camber piece kamber parçası
cane piece baston parçası
carriage piece taşıma parçası
character piece karakter parçası
chimney piece şömine parçası
companion piece eşlik eden parça
conversation piece konuşma parçası
costume piece kostüm parçası
double piece çift parça
dragging piece sürükleme parçası
end piece son parça
far piece uzak parça
footing piece temel parçası
fowling piece kanatlı parça
hand-piece el parçası
haute-piece haute parçalı
in one piece bir parça halinde