u make me sick

u make me sick teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u make me sick beni hasta ediyorsun

u make me sick terimi için benzer kelimeler ve anlamları

feeling sick or being sick hasta hissetmek veya hasta olmak
if you're sick i'm sick eğer hastaysan ben de hastayım
make one sick birini hasta etmek
make me sick beni hasta et
make you sick seni hasta ediyor
you make me sick beni hasta ediyorsun
make people sick insanları hasta etmek
make us sick bizi hasta ediyor
make me feel sick beni hasta hissettiriyor
make yourself sick kendini hasta et
make themselves sick kendilerini hasta etmek
it make me sick beni hasta ediyor
make him sick onu hasta et
make you very sick seni çok hasta ediyor
can make children very sick çocukları çok hasta edebilir
make people really sick insanları gerçekten hasta etmek
could make you sick seni hasta edebilir
make you less sick seni daha az hasta etmek
make ourselves sick kendimizi hasta etmek
germs that make you sick seni hasta eden mikroplar
anointing of the sick hastaya uyarmak
call in sick mazeret bildirmek
iron-sick demir hasta
nail-sick tırnak hasta
oil of the sick hasta yağı
sick hasta
sick and tired hasta ve yorgun
sick as a dog it gibi hasta
sick at heart kalbinde hasta
sick bay revir
sick building syndrome hasta bina sendromu
sick call hastalandığını bildirmek için yapılan arama
sick day hasta gün
sick headache hasta baş ağrısı
sick in bed yatakta hasta
sick joke hasta şaka
sick leave hastalık izni
sick list hasta listesi
sick note hasta notu
sick pay hastalık parası
sick role hasta rolü
sick sinus syndrome hasta sinüs sendromu
sick to one's stomach midesine hasta
sick-bay revir
sick-dog hasta-köpek
sick-lied hasta-yalan
sick-out hasta aşımı
take sick hastalanmak
travel-sick seyahat-hasta
water-sick suda hasta