t goes beyond

t goes beyond teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t goes beyond t öteye gidiyor

t goes beyond terimi için benzer kelimeler ve anlamları

as goes so goes gider gibi gider
goes and goes gider ve gider
so goes , so goes öyle gidiyor, öyle gidiyor
refers to goes, goes gider, gider
goes beyond öteye gidiyor
goes above and beyond yukarıda ve öteye gidiyor
goes far beyond çok ötesine gider
goes well beyond ötesine geçiyor
it goes beyond ötesine geçiyor
that goes beyond ötesine geçiyor
goes way beyond ötesine geçiyor
goes beyond words kelimelerin ötesine gider
goes beyond that bunun ötesine geçer
it goes far beyond that bunun ötesine geçiyor
goes a step beyond ötesine bir adım gider
goes much beyond çok ötesine gider
goes beyond the call of duty görev çağrısının ötesine geçer
it goes beyond that bunun ötesine geçer
goes beyond the scope kapsam dışına çıkıyor
he goes beyond o öteye gidiyor
that goes far beyond bu çok ötesine gidiyor
which goes beyond hangisinin ötesine geçiyor
goes beyond what neyin ötesine geçer
goes beyond the law kanunun ötesine gider
this goes beyond bu öteye gider
this goes far beyond bu çok ötesine gidiyor
goes over and beyond gider ve öteye gider
goes beyond time zamanın ötesine geçer
package goes beyond paket öteye gidiyor
goes beyond research araştırmanın ötesine geçer
goes above beyond ötesine geçiyor
that goes above and beyond bu yukarıda ve öteye gidiyor
the impact goes far beyond etkisi çok ötesine gider
goes beyond more traditional daha geleneksel ötesine gider
he goes above and beyond o yukarıda ve öteye gidiyor
goes beyond the responsibility sorumluluğun ötesine geçer
goes beyond dramatic dramatik ötesi
goes far beyond what neyin ötesine geçiyor
goes beyond the norm normların ötesine geçer
goes beyond the immediate hemen ötesine geçer
goes beyond the terms şartların ötesine geçer
that goes beyond the call of duty bu görev çağrısı ötesine geçer
yet goes beyond yine de ötesine geçiyor
which goes far beyond bu çok ötesine gidiyor
goes beyond the economic realm ekonomik alanın ötesine geçer
goes beyond the purpose amaçtan öteye gidiyor
goes beyond mere sadece ötesine gider
safety goes beyond güvenlik ötesine geçiyor
goes beyond the text metnin ötesine gider
goes beyond the objectives hedeflerin ötesine geçiyor