a survey

a survey teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a survey anket

a survey terimi için benzer kelimeler ve anlamları

post-survey survey anket sonrası anket
aerial survey hava anketi
control survey kontrol araştırması
ordnance survey mühimmat anketi
route survey rota araştırması
survey anket
survey course anket kursu
survey. anketi.
geodetic survey jeodezik araştırma
geological survey jeolojik araştırma
site survey site anketi
survey data anket verisi
survey report araştırma raporu
customer survey müşteri anketi
market survey pazar araştırması
land survey kadastro
baseline survey temel anket
household survey ev halkı araştırması
field survey saha araştırması
conduct a survey anket yapmak
customer satisfaction survey müşteri memnuniyeti anketi
engagement survey nişan anketi
survey research anket araştırması
pulse survey nabız anketi
satisfaction survey memnuniyet anketi
take a survey ankete katılmak
online survey çevrimiçi anket
draft survey taslak anket
topographic survey topografik araştırma
seismic survey sismik anket
feedback survey geri bildirim anketi
sample survey örnek anket
employee survey çalışan anketi
soil survey toprak araştırması
take the survey ankete katılmak
annual growth survey yıllık büyüme araştırması
survey respondents ankete katılanlar
employee engagement survey çalışan bağlılığı anketi
labour force survey işgücü anketi
us geological survey birleşik devletler jeoloji araştırmaları
survey work anket çalışması
literature survey literatür taraması
topographical survey topografik inceleme
survey results anket sonuçları
survey meter anket ölçer
survey questions anket soruları
questionnaire survey anket
make a survey bir anket yap
survey team anket ekibi
electromagnetic site survey elektromanyetik alan incelemesi