g-slate

g-slate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-slate g-barut

g-slate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

blank slate boş sayfa
clean slate temiz kayrak
slate arduvaz
slate black kayrak siyah
slate blue kayrak mavisi
slate-colored junco kayrak-renkli junco
wipe the slate clean kayrakları temizle
slate grey kayrak grisi
slate roof kayrak çatı
product slate ürün kayrak
a clean slate temiz taslak
slate color kayrak rengi
slate of candidates aday listesi
slate of kayrak
black slate siyah kayrak
film slate film kayrak
slate floor kayrak taban
slate tile kayrak kiremit
slate clean kayrak temiz
slate pencil kayrak kalem
full slate tam kayrak
slate funding kayrak finansmanı
start with a clean slate temiz bir sayfa ile başlayın
slate quarry kayrak ocağı
candidate slate aday kayrak
dark slate kara kayrak
slate pc kayrak pc
wipe the slate kayrakları silmek
with a clean slate temiz bir sayfa ile
on the slate kayrak
slate tablet kayrak tablet
dark slate gray karanlık kayrak grisi
color slate renkli kayrak
slate of directors yönetmenler listesi
a blank slate boş bir sayfa
wiping the slate clean kayrak silme
slate of electors seçmenlerin listesi
slate wall kayrak duvar
natural slate doğal kayrak
roofing slate çatı kayrak
writing slate kayrak
slate soil kayrak toprağı
fresh slate taze kayrak
slate of officers memurların kayrak
party slate parti kayrak
on a clean slate temiz bir sayfa üzerinde
new slate yeni kayrak
clay slate kil kayrak
slate and stylus kayrak ve ekran kalemi
slate of programming programlama bilgisi