u heat sensitive

u heat sensitive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u heat sensitive u ısıya duyarlı

u heat sensitive terimi için benzer kelimeler ve anlamları

heat sensitive ısıya duyarlı
heat sensitive ink ısıya duyarlı mürekkep
sensitive to heat ısıya duyarlı
heat sensitive paper ısıya duyarlı kağıt
is sensitive to heat ısıya duyarlıdır
heat-sensitive material ısıya duyarlı malzeme
non-heat sensitive ısıya duyarlı olmayan
extremely sensitive to extreme heat aşırı sıcağa karşı aşırı hassas
heat exhaustion and heat stroke ısı bitkinliği ve sıcak çarpması
heat heat ısı ısısı
do not install near any heat sources such as radiators, heat radyatör, ısı gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayınız.
over low heat heat düşük ısıda
heat 1 heat 2 ısı 1 ısı 2
heat shields or heat guards ısı kalkanları veya ısı korumaları
case-sensitive harfe duyarlı
light-sensitive ışığa duyarlı
pattern sensitive epilepsy desene duyarlı epilepsi
price-sensitive fiyat duyarlı
sensitive hassas
sensitive fern hassas eğrelti
sensitive plant hassas bitki
stimulus sensitive myoclonus uyaran duyarlı miyoklonus
time-sensitive zamana duyarlı
touch-sensitive dokunma duyarlı
sensitive information hassas bilgi
case sensitive harfe duyarlı
time sensitive zamana duyarlı
sensitive data hassas veri
gender sensitive cinsiyete duyarlı
price sensitive fiyat duyarlı
culturally sensitive kültürel hassaslık
highly sensitive son derece hassas
environmentally sensitive çevreye duyarlı
sensitive issues hassas sorunlar
context-sensitive bağlama duyarlı
sensitive personal data hassas kişisel veriler
sensitive nature hassas doğa
sensitive areas hassas alanlar
commercially sensitive ticari olarak hassas
pressure sensitive basınca duyarlı
sensitive documents hassas belgeler
be sensitive hassas ol
politically sensitive politik olarak hassas
sensitive skin hassas cilt
cost-sensitive maliyet-duyarlı
sensitive person hassas kişi
sensitive material hassas malzeme
price sensitive information fiyat duyarlı bilgi
sensitive equipment hassas ekipman
sensitive personal information hassas kişisel bilgiler