o joint customs operations

o joint customs operations teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o joint customs operations o ortak gümrük işlemleri

o joint customs operations terimi için benzer kelimeler ve anlamları

joint customs operations ortak gümrük işlemleri
joint customs p operations müşterek gümrük işlemleri
customs operations gümrük işlemleri
military, customs or police operations askeri, gümrük veya polis operasyonları
joint customs cooperation committee ortak gümrük işbirliği komitesi
joint special operations command ortak özel harekat komutanlığı
joint operations center ortak operasyon merkezi
joint operations committee ortak operasyonlar komitesi
joint logistics operations centre ortak lojistik operasyon merkezi
joint operations command ortak operasyonlar komutu
joint fishing operations ortak balıkçılık işlemleri
joint logistic operations centre ortak lojistik operasyon merkezi
established a joint operations ortak operasyonlar kurdu
joint military-police operations ortak askeri-polis operasyonları
joint operations and tasking centre ortak operasyonlar ve görev merkezi
combined joint operations center kombine ortak operasyon merkezi
ankle joint and knee joint ayak bileği eklemi ve diz eklemi
joint global coordinators and joint bookrunner ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeci
sole administrator, joint administrators, joint and several tek yönetici, ortak yöneticiler, ortak ve birkaç
bureau of customs gümrük bürosu
customs gümrük
customs broker gümrük komisyoncusu
customs union gümrük birliği
spanish customs ispanyol gümrük
united states customs service amerika birleşik devletleri gümrük servisi
customs clearance gümrük işlemleri
customs duties gümrük vergileri
customs duty gümrük vergisi
clear customs gümrük işlemleri
customs officer gümrük memuru
customs and border protection gümrük ve sınır koruma
customs declaration gümrük beyannamesi
immigration and customs enforcement göçmenlik ve gümrük muhafazası
customs brokerage gümrük komisyonculuğu
customs agent gümrük acentası
hm revenue and customs hm gelir ve gümrük
customs and excise gümrük ve tüketim vergisi
customs authorities gümrük idareleri
customs procedures gümrük işlemleri
customs regulations gümrük düzenlemeleri
local customs yerel gümrük
customs tariff gümrük tarifesi
world customs organization dünya gümrük teşkilatı
customs invoice gümrük faturası
customs service gümrük servisi
customs value gümrük değeri
uniform customs and practice for documentary credits belgesel kredileri için tek tip gümrük ve uygulama
revenue and customs gelir ve gümrük
us customs and border protection abd gümrük ve sınır güvenliği
customs fees gümrük ücretleri