a number of people

a number of people teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a number of people birkaç insan

a number of people terimi için benzer kelimeler ve anlamları

government of the people, by the people, and for the people halkın hükümeti, insanlar tarafından ve insanlar için
part number and serial number parça numarası ve seri numarası
passport number visa number pasaport numarası vize numarası
part number serial number parça numarası seri numarası
number of people insanların sayısı
a large number of people çok sayıda insan
small number of people az sayıda insan
large number of people çok sayıda insan
a small number of people az sayıda insan
number of people attending katılan kişi sayısı
number of people served hizmet verilen kişi sayısı
people number insan sayısı
number people sayı insan
total number of people toplam insan sayısı
larger number of people daha fazla insan
there are a number of people çok sayıda insan var
greatest number of people en fazla insan
number of people trained eğitilmiş insan sayısı
number of hungry people aç insan sayısı
number of people that bu kişi sayısı
the number of people claiming talep eden kişi sayısı
the number of people will rise insan sayısı artacak
a massive number of people çok sayıda insan
sheer number of people şeffaf insan sayısı
number of people in the household evdeki insan sayısı
number of people participating katılan kişi sayısı
number of people reached ulaşılan kişi sayısı
number of people receiving alan kişi sayısı
the largest number of people en çok sayıda insan
the number of people living yaşayan insan sayısı
the number of people leaving ayrılan kişi sayısı
number people registered kayıtlı kişi sayısı
number of people increases insan sayısı artar
reduction of the absolute number of people suffering from muzdarip mutlak insan sayısının azaltılması
the number of people that can yapabilen insan sayısı
number o people reached o sayısı ulaştı
increasingly number of people giderek artan sayıda insan
the number of people that are olan insan sayısı
for a small number of people az sayıda insan için
number of people staying kalan kişi sayısı
number of people living in poverty yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı
people's number kişinin numarası
number of people travelling seyahat eden kişi sayısı
the number one reason people bir numaralı neden insanlar
a number of people have been birkaç insan
the number of people went up insan sayısı arttı
number of people estimated to be olduğu tahmin edilen kişi sayısı
expulsion of a large number of rural people from their land çok sayıda kırsal insanın topraklarından çıkarılması
a larger number of people çok sayıda insan
the number of people diagnosed teşhis edilen kişi sayısı