e have audited the accompanying consolidated balance sheets

e have audited the accompanying consolidated balance sheets teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e have audited the accompanying consolidated balance sheets e ekli konsolide bilançoları denetledi

e have audited the accompanying consolidated balance sheets terimi için benzer kelimeler ve anlamları

we have audited the accompanying consolidated balance sheet ilişikteki konsolide bilançoyu denetledik
we have audited the accompanying consolidated balance ilişikteki konsolide dengeyi denetledik
we have audited the consolidated balance sheets konsolide bilançoları denetledik
accompanying consolidated balance sheets as of ilişikteki konsolide bilançolar
we have audited the accompanying consolidated ilişikteki konsolide kuruluşları denetledik
audited consolidated balance sheet denetlenmiş konsolide bilanço
accompanying consolidates balance sheets beraberindeki konsolide bilançolar
accompanying consolidated balance sheet ilişikteki konsolide bilanço
the accompanying consolidated balance ilişikteki konsolide bakiye
consolidated balance sheets at 31 december 31 aralık'taki konsolide bilançolar
consolidated balance sheets 2010 konsolide bilançolar 2010
we have audited the accompanying beraberindeki denetimden geçtik
we have audited the accompanying financial statements ilişikteki finansal tabloları denetledik
we have audited the accompanying statements beraberindeki ifadeleri denetledik
we have audited the accompanying annual accounts beraberindeki yıllık hesapları denetledik
we have audited the accompanying 2013 beraberindeki 2013'ü denetledik
audited the accompanying financial statements ilişikteki finansal tabloları denetledi
audited consolidated financial statements denetlenmiş konsolide finansal tablolar
audited consolidated denetlenmiş konsolide
audited consolidated accounts denetlenmiş konsolide hesaplar
consolidated audited accounts konsolide denetlenmiş hesaplar
accompanying consolidated financial statements ilişikteki konsolide finansal tablolar
accompanying consolidated eşlik eden konsolide
accompanying consolidated accounts ekli konsolide hesaplar
accompanying consolidated financial beraberindeki konsolide finansal
audited balance sheet denetlenmiş bilanço
audited balance denetlenmiş bakiye
accompanying balance sheet beraberindeki bilanço
accompanying balance eşlik eden bakiye
bank balance sheets banka bilançoları
corporate balance sheets kurumsal bilançolar
household balance sheets ev bilançoları
food balance sheets gıda bilançoları
sovereign balance sheets bağımsız bilançolar
cleaning of balance sheets bilanço temizliği
private sector balance sheets özel sektör bilançoları
weak balance sheets zayıf bilançolar
expand balance sheets bilançoları genişlet
clean up balance sheets bilançoları temizlemek
balance sheets and profit bilanço ve kar
banks balance sheets bankalar bilançoları
repair balance sheets tamir bilançoları
balance sheets and profit and loss statements. bilançolar ve kar zarar hesabı.
expanding balance sheets genişleyen bilançolar
cleaning up balance sheets bilanço temizliği
repair their balance sheets bilançolarını onar
cleaning balance sheets bilanço temizliği
off balance sheets commitments bilanço dışı taahhütler
balance sheets statements bilanço beyanları
expansion of balance sheets bilançoların genişletilmesi