w3c complaint

w3c complaint teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w3c complaint w3c şikayet

w3c complaint terimi için benzer kelimeler ve anlamları

w3c standard w3c standardı
w3c markup w3c işaretlemesi
w3c specification w3c özellikleri
w3c compliant w3c uyumlu
world wide web consortium (w3c) dünya çapında web konsorsiyumu (w3c)
w3c recommendations w3c önerileri
w3c-conform w3c-uyumlu
w3c member w3c üyesi
complaint şikâyet
counter-complaint karşı-şikayet
summer complaint yaz şikayeti
file a complaint şikayetçi olmak
make a complaint bir şikayette yapmak
criminal complaint suç duyurusu
chief complaint baş şikayet
complaint handling şikayet yönetimi
lodge a complaint şikayet etmek
complaint form şikayet formu
letter of complaint şikayet mektubu
complaint procedure şikayet prosedürü
complaint letter şikayet mektubu
filed a complaint şikayetçi oldu
amended complaint değiştirilmiş şikayet
verified complaint doğrulanmış şikayet
formal complaint resmi şikayet
internet crime complaint center internet suç şikayet merkezi
filing a complaint şikayet dilekçesi
complaint about hakkında şikayetçi olmak
complaint resolution şikayet çözümü
legal complaint yasal şikayet
complaint process şikayet süreci
summons and complaint celp ve şikayet
a complaint bir şikayet
medical complaint tıbbi şikayet
complaint management şikayet yönetimi
submit a complaint şikayet gönder
civil complaint sivil şikayet
complaint mechanism şikayet mekanizması
file complaint dosya şikayeti
presenting complaint şikayet sunmak
complaint against karşı şikayet
do a complaint şikayet etmek
complaint report şikayet raporu
raise a complaint şikayet etmek
fill a complaint şikayet doldurmak
complaint for divorce boşanma şikayeti
complaint filed şikayet
complaint with şikayet
complaint data şikayet verileri
official complaint resmi şikayet