y what is known as

y what is known as teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y what is known as y olarak bilinen

y what is known as terimi için benzer kelimeler ve anlamları

had i known known bilsem bilirdim
a man is known by the company he keeps bir adam sahip olduğu şirket tarafından bilinir.
known bilinen
known quantity bilinen miktar
well-known tanınmış
well known iyi bilinen
known as olarak bilinen
also known as ayrıca şöyle bilinir
best known en iyi bilinen
formerly known as daha önce ... olarak bilinen
if known biliniyorsa
make known bilinir hale getirmek
widely known yaygın bilinen
it is well known iyi bilinir
known for bilinen
personally known to me şahsen tanıdığım
it is known biliniyor
is known as olarak bilinir
known to me benim için biliniyor
known to be olduğu bilinen
is known for için bilinir
commonly known herkesçe bilinen
it is known that biliniyor
otherwise known as aksi halde
become known tanınmak
are known to biliniyor
not known bilinmeyen
became known tanındı
made known bilinen
better known as olarak daha iyi bilinen
is well known iyi bilinir
none known bilinen yok
known issues bilinen sorunlar
it is well known that iyi bilinmektedir
best known for en iyi bilinir
let it be known bilinmesine izin ver
as it is known bilindiği üzere
little known az bilinen
are well known iyi bilinmektedir
as is well known bilindiği üzere
should have known better daha iyi bilmeliydi
had i known bilseydim
if i had known eğer bilseydim
well known for için iyi bilinen
are known for için bilinir
was known biliniyordu
should have known bilmeliydim
known or suspected bilinen veya şüphelenilen
generally known genel olarak bilinen
lesser-known az bilinen