b to b brand

b to b brand teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b to b brand bb marka

b to b brand terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from brand to brand markadan markaya
consumer insights brand brand tüketici trendleri marka markası
brand marka
brand awareness marka bilinirliği
brand contamination marka kirliliği
brand extension marka uzantısı
brand image marka imajı
brand leader marka lideri
brand nazi marka nazi
brand new yepyeni
brand stretching marka germe
brand x marka x
brand-name marka adı
brand-new yepyeni
home brand ev markası
house brand ev markası
name-brand marka ismi
non-brand marka olmayan
off-brand markasız
own brand kendi markası
power brand güç markası
private brand özel marka
store brand mağaza markası
brand name marka adı
brand equity marka değeri
brand manager marka yöneticisi
brand loyalty marka sadakati
brand building marka oluşturma
premium brand premium marka
brand management marka yönetimi
brand recognition marka tanıma
brand identity marka kimliği
brand value marka değeri
brand promise marka güvencesi
brand positioning marka konumlandırma
brand marketing marka pazarlaması
brand ambassador marka elçisi
brand guidelines marka kuralları
global brand global marka
umbrella brand şemsiye markası
brand portfolio marka portföyü
strong brand güçlü marka
leading brand lider marka
brand mark marka işareti
brand engagement marka katılımı
brand owner marka sahibi
brand strategy marka stratejisi
new brand yeni marka
consumer brand tüketici markası
top brand zirve markalar