w2p capacity

w2p capacity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w2p capacity w2p kapasitesi

w2p capacity terimi için benzer kelimeler ve anlamları

w2p feeds w2p yayınları
capacity kapasite
carrying capacity taşıma kapasitesi
diffusing capacity dağılma kapasitesi
field capacity alan kapasitesi
forced vital capacity zorla hayati kapasite
functional residual capacity fonksiyonel artık kapasite
heat capacity ısı kapasitesi
infiltration capacity sızma kapasitesi
inspiratory capacity solunum kapasitesi
maximum breathing capacity maksimum solunum kapasitesi
molar heat capacity molar ısı kapasitesi
oxygen capacity oksijen kapasitesi
reserve capacity yedek kapasite
residual capacity artık kapasite
respiratory capacity solunum kapasitesi
specific heat capacity özgül ısı kapasitesi
storage capacity depolama kapasitesi
thermal capacity ısıl kapasite
total lung capacity toplam akciğer kapasitesi
vital capacity hayati kapasite
capacity building kapasite geliştirme
spare capacity yedek kapasite
rated capacity değerlendirilmiş kapasite
bearing capacity taşıma kapasitesi
legal capacity yasal kapasite
acting in the capacity of kapasitesinde hareket etmek
build capacity kapasite oluşturmak
in any capacity herhangi bir kapasitede
official capacity resmi kapasite
in this capacity bu kapasitede
capacity development kapasite geliştirme
full capacity tam kapasite
excess capacity aşırı kapasite
installed capacity yüklenmiş kapasite
capacity utilization kapasite kullanımı
in his capacity as olarak
in that capacity bu kapasitede
production capacity üretim kapasitesi
breaking capacity kapasiteyi aşmak
earning capacity kazanma kapasitesi
load capacity yükleme kapasitesi
surge capacity ameliyat kapasitesi
buffering capacity tamponlama kapasitesi
lifting capacity kaldırma kapasitesi
authorized capacity yetkili kapasite
seating capacity oturma kapasitesi
in my capacity as benim kapasitemde
high capacity yüksek kapasiteli
advisory capacity tavsiye edilen kapasite