t former... the latter

t former... the latter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t former... the latter t eski ... ikincisi

t former... the latter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the former the latter ikincisi, eski
the former and the latter eski ve ikincisi
the latter the former ikincisi eski
both the former and the latter hem eski hem de ikincisi
the former or the latter eski veya ikincisi
latter than the former öncekinden daha sonraki
from the latter to the former ikincisinden eskiye
the former while the latter ikincisi ise ikincisi
the latter over the former eski olandan sonraki
former than the latter ikincisinden daha eski
of the former in the latter ikincisinde
from the former to the latter eskiden ikinciye
former e latter eski e ikincisi
church of jesus christ of latter-day saints son gün azizlerin isa mesih kilisesi
latter ikincisi
latter-day ikincisi günlük
latter-day saint son gün aziz
latter-day saints son gün azizler
in the latter case ikinci durumda
in the latter sonrakinde, bir diğerinde, sonra gelende
for the latter ikincisi için
this latter bu ikincisi
of the latter mektubun
latter case ikinci durum
on the latter ikincisinde
by the latter ikincisi tarafından
these latter bunlar ikincisi
latter half ikinci yarı
if the latter eğer ikincisi
latter part son bölüm
with the latter ikincisi ile
the latter of which ikincisi
and the latter ve ikincisi
as the latter ikincisi olarak
from the latter ikinciden
being the latter ikincisi olmak
regarding the latter ikincisi ile ilgili
the latter two son iki
no latter than sonuncusu değil
the latter shall prevail ikincisi geçerli olacaktır
in the case of the latter ikincisi durumunda
among the latter ikincisi arasında
the latter are ikincisi
since the latter ikincisinden beri
in this latter case bu durumda
latter group son grup
at the latter ikincisinde
latter point son nokta
latter approach ikinci yaklaşım
while the latter ikincisi