a better understanding

a better understanding teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a better understanding daha iyi bir anlayış

a better understanding terimi için benzer kelimeler ve anlamları

better understanding daha iyi anlama
for a better understanding daha iyi bir anlayış için
gain a better understanding daha iyi bir anlayış kazanmak
get a better understanding daha iyi anlaşılması
for better understanding daha iyi anlamak için
have a better understanding daha iyi bir anlayışa sahip olmak
develop a better understanding daha iyi bir anlayış geliştirmek
provide a better understanding daha iyi bir anlayış sağlamak
give you a better understanding sana daha iyi bir anlayış vermek
gain better understanding daha iyi bir anlayış kazanmak
for your better understanding daha iyi anlaman için
i have a better understanding daha iyi bir anlayışa sahibim
create a better understanding daha iyi bir anlayış yaratmak
your better understanding daha iyi anlaman
lead to a better understanding daha iyi bir anlayışa yol açar
gained a better understanding daha iyi bir anlayış kazandı
have better understanding daha iyi anlayabilmek
give a better understanding daha iyi bir anlayış vermek
in better understanding daha iyi anlamada
form a better understanding daha iyi bir anlayış oluşturmak
gaining a better understanding daha iyi bir anlayış kazanmak
much better understanding çok daha iyi anlaşılması
for sake of a better understanding daha iyi bir anlayış için
achieve a better understanding daha iyi bir anlayış elde etmek
get better understanding daha iyi anlamak
gives a better understanding daha iyi bir anlayış verir
developing a better understanding daha iyi bir anlayış geliştirmek
better understanding about hakkında daha iyi anlamak
facilitate a better understanding daha iyi bir anlayış sağlamak
promote a better understanding of daha iyi bir anlayış geliştirmek
reach a better understanding daha iyi bir anlayışa ulaşmak
better general understanding daha iyi genel anlayış
contribute to a better understanding daha iyi bir anlayışa katkıda bulunmak
providing a better understanding of daha iyi bir anlayış sağlamak
provided a better understanding daha iyi bir anlayış sağladı
help to have a better understanding daha iyi bir anlayışa yardımcı olmak
to provide better understanding daha iyi anlama sağlamak
lies in a better understanding daha iyi bir anlayış içinde yatıyor
create better understanding daha iyi bir anlayış yaratmak
foster a better understanding daha iyi bir anlayış geliştirmek
towards a better understanding daha iyi bir anlayışa doğru
gives me a better understanding bana daha iyi bir anlayış verir
attain better understanding daha iyi anlaşılması
for a better understanding of the context bağlamı daha iyi anlamak için
will give you a better understanding of size daha iyi bir anlayış verecek
allows a better understanding daha iyi bir anlayış sağlar
better cultural understanding daha iyi kültürel anlayış
establish a better understanding daha iyi bir anlayış oluşturmak
better understanding and addressing daha iyi anlama ve adresleme
better knowledge and understanding daha iyi bilgi ve anlayış