g value market share

g value market share teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g value market share g değeri pazar payı

g value market share terimi için benzer kelimeler ve anlamları

value market share değer pazar payı
market share value pazar payı değeri
market value to book value multiple piyasa değeri çoklu defter değeri
share and share alike paylaşın ve paylaşın
share-for-share pay-for-pay
share for share exchange hisse değişimi için hisse
share and per share amounts hisse ve hisse başına miktar
share-by-share basis pay bazında
share for share basis pay bazında pay
a share for share exchange hisse değişimi için hisse
share value hisse değeri
value share değer paylaşımı
par value per share hisse başına par değeri
net asset value per share hisse başına net varlık değeri
book value per share hisse başına defter değeri
value per share hisse başına değer
per-share book value hisse başına defter değeri
share of added value katma değerin payı
share of value added katma değerin payı
value added share katma değer payı
face value of share payın değeri
share by value değere göre paylaş
par value of each share her payın asıl değeri
nominal share value nominal pay değeri
share par value eşit değeri paylaş
a share of the value değerden bir pay
equity value per share hisse başına özkaynak değeri
share fair value gerçeğe uygun değeri paylaş
share capital value sermaye değerini paylaş
share with a par value eşit değerde paylaş
creation of share value hisse değeri yaratma
share in the value değerde paylaş
share with par value par değeri ile paylaş
company share value şirket payı değeri
value of the share capital sermayenin değeri
share value drops hisse değeri düşer
in creating share value hisse değeri yaratmada
equal to a proportionate share of the net asset value net varlık değerinin oransal payına eşit
face value of a share payın değeri
current value share mevcut değer paylaşımı
fair value of a share bir payın gerçeğe uygun değeri
value share based payments değer payı bazlı ödemeler
share with no par value par değeri olmayan paylaşım
share nominal value nominal değeri paylaş
nominal value of the issued share çıkarılmış hissenin nominal değeri
fair value per share hisse başına gerçeğe uygun değer
net asset value per share class hisse sınıfı başına net aktif değeri
the share of book value defter değerinin payı
net value per share hisse başına net değer
with a par value per share hisse başına eşit değerde