r otherwise unlawfully obtained,

r otherwise unlawfully obtained, teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r otherwise unlawfully obtained, r aksi takdirde yasadışı bir şekilde elde edilmişse,

r otherwise unlawfully obtained, terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obtained obtained elde edildi elde edildi
unlawfully yasadışı
unlawfully at large yasadışı olarak
unlawfully threatening yasadışı tehdit
unlawfully killing kanunsuzca öldürme
unlawfully discriminate yasadışı olarak ayrımcılık yapmak
unlawfully killed yasadışı olarak öldürüldü
unlawfully removed yasadışı bir şekilde kaldırıldı
unlawfully present yasadışı olarak mevcut
unlawfully and wilfully yasadışı ve isteyerek
unlawfully harassing yasadışı taciz
unlawfully detained yasadışı olarak tutuklu
unlawfully against yasadışı olarak
unlawfully and maliciously yasadışı ve kötü niyetli olarak
unlawfully affixed yasadışı olarak yapıştırılmış
knowingly and unlawfully bilerek ve yasadışı olarak
trademark unlawfully affixed ticari marka yasadışı olarak yapıştırılmış
unlawfully dismissed yasa dışı olarak görevden alındı
taken unlawfully yasadışı olarak alınmış
not unlawfully discriminate yasadışı olarak ayrımcılık yapmama
unlawfully possessed yasadışı olarak ele geçirilmiş
unlawfully held yasadışı olarak düzenlenen
unlawfully refused yasadışı olarak reddedildi
had unlawfully seized yasadışı olarak ele geçirdi
unlawfully recruited children yasadışı olarak işe alınmış çocuklar
unlawfully paid state aid yasadışı olarak ödenen devlet yardımı
unlawfully excised kanun dışı olarak kesilen
aliens unlawfully present yasadışı yoldan bulunan yabancılar
have unlawfully implemented the aid in question söz konusu yardımı yasadışı yoldan uyguladılar
country unlawfully yasadışı olarak ülke
unlawfully or arbitrarily yasadışı veya keyfi
unlawfully killed another person yasadışı bir şekilde başka birini öldürdü
unlawfully collected yasadışı olarak toplanan
have unlawfully implemented yasadışı olarak uygulamış
unlawfully discriminate against yasadışı olarak ayrımcılık yapmak
does not unlawfully discriminate on the basis of race, color yasa dışı olarak ırk, renk temelinde ayrımcılık yapmaz
unlawfully retaliate yasadışı olarak misilleme yapmak
unlawfully deprived kanunsuzca mahrum
not unlawfully discriminate on the basis yasalara aykırı bir şekilde ayrımcılık yapmamak
anyone unlawfully yasa dışı biri
or otherwise obtained veya başka türlü elde edilmiş
otherwise obtained aksi takdirde elde edilen
any material downloaded or otherwise obtained indirilen veya başka şekilde elde edilen herhangi bir materyal
downloaded or otherwise obtained indirilen veya başka şekilde elde edilen
obtained elde edilen
obtained from şuradan alındı
results obtained elde edilen sonuçlar
were obtained elde edildi
to be obtained elde edilecek
can be obtained elde edilebilir