y-on-y productivity

y-on-y productivity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y-on-y productivity y-on-y verimlilik

y-on-y productivity terimi için benzer kelimeler ve anlamları

non-productivity verimsizlik
productivity verimlilik
productivity bargaining verimlilik pazarlığı
productivity gains verimlilik artışları
labour productivity emek verimliliği
total factor productivity toplam faktör verimliliği
labor productivity işgücü verimliliği
boost productivity verimliliği artırmak
lost productivity verimlilik kaybı
productivity growth üretkenlik artışı
increased productivity artan verimlilik
high productivity yüksek verimlilik
higher productivity daha yüksek verimlilik
agricultural productivity tarımsal verimlilik
low productivity düşük verimlilik
crop productivity mahsul verimi
increase productivity üretkenliği artırmak
drive productivity verimlilik artışı
productivity suite verimlilik paketi
productivity tools verimlilik araçları
business productivity iş üretkenliği
worker productivity işçi verimliliği
resource productivity kaynak verimliliği
productivity improvement üretimin geliştirilmesi
overall productivity genel verimlilik
improve productivity verimliliği artırmak
improved productivity gelişmiş verimlilik
office productivity ofis üretkenliği
work productivity iş üretkenliği
productivity software verimlilik yazılımı
increasing productivity artan verimlilik
marginal productivity marjinal verimlilik
productivity applications verimlilik uygulamaları
productivity enhancement verimlilik artışı
gains in productivity verimlilikte kazançlar
enhance productivity üretkenliği artırmak
multifactor productivity çok faktörlü üretkenlik
productivity savings verimlilik tasarrufu
time to productivity verimlilik zamanı
productivity-enhancing verimlilik arttırıcı
enhanced productivity gelişmiş verimlilik
factor productivity faktör verimliliği
productivity rate verimlilik oranı
workforce productivity işgücü verimliliği
farm productivity çiftlik verimliliği
productivity loss verimlilik kaybı
driving productivity üretkenlik artışı
employee productivity çalışan verimliliği
asset productivity varlık verimliliği
manufacturing productivity üretim verimliliği