v-belt tension gauge

v-belt tension gauge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-belt tension gauge v kayış gerilim ölçer

v-belt tension gauge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belt tension gauge kayış gerginliği göstergesi
tension-tension fatigue gerginlik-gerginlik yorgunluğu
tension gauge gerginlik ölçer
drive belt tension tahrik kayışı gerginliği
fan belt tension fan kayışı gerginliği
belt tension meter kayış gerginliği ölçer
v-belt tension v kayış gerginliği
belt tension tester kayış gerginliği test cihazı
high belt tension yüksek kayış gerginliği
to relieve tension on the belt kayış üzerindeki gerilimi azaltmak
belt tension units kayış gerginliği üniteleri
to measure the belt tension kayış gerginliğini ölçmek için
check the belt tension kayış gerginliğini kontrol edin
proper belt tension uygun kayış gerginliği
specified belt tension belirtilen kayış gerginliği
belt gauge kayış göstergesi
carrying belt belt taşıma kemeri
arterial tension arteriyel gerginlik
creative tension yaratıcı gerginlik
high-tension yüksek tansiyon
in-tension in-gerginlik
interfacial tension arayüzey gerilimi
intraocular tension göz içi tansiyonu
low-tension düşük gerilim
ocular tension oküler gerginlik
super-tension süper gerginlik
surface tension yüzey gerilimi
surface-tension theory of narcosis narkozun yüzey gerilimi teorisi
tension gerginlik
tension cavity gergi boşluğu
tension curve gerginlik eğrisi
tension headache gerginlik baş ağrısı
tension suture gerginlik dikiş
tissue tension doku gerginliği
vapor tension buhar gerilimi
spring tension yay gerginliği
tension spring gergi yayı
tension rod gergi çubuğu
release tension gerilimi serbest bırak
heightened tension yüksek gerginlik
under tension baskı altında
tension pneumothorax tansiyon pnömotoraks
web tension ağ gerginliği
racial tension ırksal gerilim
rising tension yükselen gerginlik
tension pulley gergi makarası
tension test gerilme testi
social tension sosyal gerginlik
tension force gerilme kuvveti
tension stress gerginlik stresi