a foreigner in australia

a foreigner in australia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a foreigner in australia avustralya'da bir yabancı

a foreigner in australia terimi için benzer kelimeler ve anlamları

foreigner in australia avustralya'da yabancı
foreigner yabancı
a foreigner in india hindistan'da bir yabancı
foreigner in india hindistan'da yabancı
a foreigner a india bir yabancı bir hindistan
as a foreigner yabancı olarak
a foreigner bir yabancı
foreigner people yabancı insanlar
being a foreigner yabancı olmak
foreigner student yabancı öğrenci
any foreigner herhangi bir yabancı
foreigner country yabancı ülke
if you are a foreigner eğer yabancıysan
i am foreigner ben yabancıyım
foreigner identity card yabancı kimlik kartı
i feel like a foreigner bir yabancı gibi hissediyorum
resident foreigner yerleşik yabancı
foreigner identification number yabancı kimlik numarası
talk to a foreigner bir yabancıyla konuşmak
foreigner abroad yurtdışında yabancı
foreigner card yabancı kart
hired foreigner işe alınan yabancı
foreigner integration yabancı entegrasyon
graduated in foreigner languages yabancı dilde mezun
foreigner artist yabancı sanatçı
mexican or foreigner meksika veya yabancı
marrying a foreigner bir yabancıyla evlenmek
foreigner for için yabancı
allows a foreigner bir yabancıya izin verir
must foreigner yabancı olmalı
for a foreigner bir yabancı için
foreigner id number yabancı kimlik numarası
foreigner national yabancı ülke vatandaşı
i am a foreigner ben bir yabancıyım
foreigner investors yabancı yatırımcılar
a foreigner in denmark danimarka'da bir yabancı
to be a foreigner yabancı olmak
foreigner markets yabancı pazarlar
a foreigner living bir yabancı yaşam
foreigner application yabancı başvuru
foreigner tax identification number yabancı vergi kimlik numarası
foreigner clients yabancı müşterileri
foreigner living in içinde yaşayan yabancı
foreigner identification card yabancı kimlik kartı
he was a foreigner o bir yabancıydı
australia avustralya
australia antigen avustralya antijeni
australia current avustralya geçerli
australia day avusturalya günü
east australia current doğu avustralya mevcut