a foreigner in australia

a foreigner in australia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı