p-cell dysfunction

p-cell dysfunction teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-cell dysfunction p hücre işlev bozukluğu

p-cell dysfunction terimi için benzer kelimeler ve anlamları

endothelial cell dysfunction endotel hücre fonksiyon bozukluğu
beta-cell dysfunction beta hücre disfonksiyonu
cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında
cell-cell adhesion molecules hücre-hücre yapışma molekülleri
t-cell o b-cell t hücresi o b hücresi
on a cell-by-cell basis hücre bazında
dysfunction fonksiyon bozukluğu
erectile dysfunction erektil disfonksiyon
minimal brain dysfunction minimal beyin fonksiyon bozukluğu
myofacial pain-dysfunction syndrome miyofasiyal ağrı disfonksiyon sendromu
psychosexual dysfunction psikoseksüel işlev bozukluğu
temporomandibular joint dysfunction temporomandibular eklem disfonksiyonu
sexual dysfunction cinsel işlev bozukluğu
renal dysfunction böbrek yetmezliği
endothelial dysfunction endotel disfonksiyonu
liver dysfunction karaciğer fonksiyon bozukluğu
organ dysfunction organ fonksiyon bozukluğu
bladder dysfunction mesane fonksiyon bozukluğu
voiding dysfunction geçersiz işlev bozukluğu
cardiac dysfunction kalp fonksiyon bozukluğu
cognitive dysfunction bilişsel işlev bozukluğu
left ventricular dysfunction sol ventrikül fonksiyon bozukluğu
kidney dysfunction böbrek fonksiyon bozukluğu
left ventricular systolic dysfunction sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
autonomic dysfunction otonom disfonksiyon
systolic dysfunction sistolik fonksiyon bozukluğu
diastolic dysfunction küçük tansiyon fonksiyon bozukluğu
ventricular dysfunction ventriküler fonksiyon bozukluğu
thyroid dysfunction tiroid fonksiyon bozukluğu
bowel dysfunction bağırsak fonksiyon bozukluğu
family dysfunction aile işlev bozukluğu
memory dysfunction hafıza bozukluğu
eustachian tube dysfunction östaki borusu disfonksiyonu
platelet dysfunction trombosit fonksiyon bozukluğu
sinus node dysfunction sinüs düğümü disfonksiyonu
social dysfunction sosyal işlev bozukluğu
immune dysfunction bağışıklık bozukluğu
mitochondrial dysfunction mitokondriyal fonksiyon bozukluğu
right ventricular dysfunction sağ ventrikül disfonksiyonu
hepatic dysfunction karaciğer fonksiyon bozukluğu