a study

a study teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a study bir çalışma

a study terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in study after study çalışmadan sonra çalışma
study after study shows çalışma şovundan sonra çalışma
from study to study işten çalışmaya
yet study after study henüz çalışmadan sonra çalışma
area study alan çalışması
brown study kahverengi çalışma
brown study, in a kahverengi çalışma, bir
case study vaka analizi
case-study method vaka çalışması yöntemi
character study karakter çalışması
cross-sectional study kesitsel çalışma
feasibility study fizibilite çalışması
field study saha çalışması
home study ev çalışması
house of study çalışma evi
motion study hareket araştırması
nature study doğa çalışması
pilot study pilot çalışma
programme of study çalışma programı
scoping study kapsam araştırması
self-study bireysel çalışma
study ders çalışma
study group çalışma grubu
study hall çalışma salonu
study's çalışma & # x27; ın
synchronic study senkronize çalışma
time and motion study zaman ve hareket çalışması
time study zaman çalışması
under-study altı çalışmada
work-study çalış-
work-study program iş-çalışma programı
quick study hızlı çalışma
course of study eğitim kursu
field of study çalışma alanı
study abroad yurt dışında okumak
cohort study kohort çalışması
prospective study ileriye dönük çalışma
baseline study temel çalışma
under study inceleme altında
study design çalışma tasarımı
study skills çalışma becerileri
study drug çalışma ilacı
study population çalışma popülasyonu
study case çalışma durumu
study tour çalışma turu
pivotal study önemli çalışma
desk study masa çalışması
study doctor doktora çalış
open-label study açık etiketli çalışma
landmark study dönüm noktası çalışması