t in opposite direction of rotation.

t in opposite direction of rotation. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t in opposite direction of rotation. t zıt dönüş yönünde.

t in opposite direction of rotation. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

opposite rotation zıt dönüş
direction of rotation dönme yönü
rotation direction dönme yönü
direction rotation yön rotasyonu
wrong direction of rotation yanlış dönüş yönü
rotation direction arrow dönüş yönü oku
rotation-direction of the motor motorun dönüş yönü
direction of motor rotation motor dönüş yönü
direction of rotation arrows dönme oklarının yönü
motor rotation direction motor dönüş yönü
opposite direction ters yön
in the opposite direction ters yönde
facing the opposite direction ters yöne bakacak şekilde
head in the opposite direction ters yöne ilerlemek
facing in the opposite direction ters yöne bakacak şekilde
go in the opposite direction ters yöne git
a move in the opposite direction ters yönde bir hareket
point in the opposite direction ters yöne işaret
opposite direction from zıt yön
look in the opposite direction ters yöne bak
aimed in the opposite direction ters yönde amaçlanmış
has been moving in the opposite direction ters yönde hareket ediyor
opposite flow direction ters akış yönü
proceed in the opposite direction ters yönde ilerlemek
same or opposite direction aynı veya zıt yön
turn the opposite direction ters yöne çevir
choose the opposite direction zıt yönü seç
acting in opposite direction ters yönde hareket
moves in the opposite direction ters yönde hareket eder
that goes in opposite direction ters yönde gidiyor
coming in the opposite direction ters yönde geliyor
pass in the opposite direction ters yönde geçmek
pull in opposite direction ters yöne çekmek
180° opposite direction 180 ° zıt yön
coming from the opposite direction zıt yönden geliyor
gone in the opposite direction ters yönde gitti
towards the opposite direction ters yöne
captured rotation yakalanan rotasyon
crop rotation ürün rotasyonu
job rotation iş rotasyonu
magnetic rotation manyetik dönme
molecular rotation moleküler rotasyon
optical rotation optik dönme
period-rotation süresi dönme
pitching rotation yunuslama rotasyonu
rotation rotasyon
rotation axis dönme ekseni
rotation flap dönme kapağı
rotation of axes eksenlerin dönüşü
rotation vector dönme vektörü