a good laugh

a good laugh teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a good laugh iyi bir gülüş

a good laugh terimi için benzer kelimeler ve anlamları

good laugh iyi gülüş
have a good laugh iyi bir gülüşe sahip ol
be a good laugh iyi gülmek
had a good laugh iyi bir kahkaha vardı
i'm a good laugh ben iyi bir kahkahayım
is a good laugh iyi bir gülüş
enjoy a good laugh iyi gülüşlerin tadını çıkar
give a good laugh iyi gülmek
had a good laugh about iyi bir kahkaha vardı
i love to have a good laugh about something really stupid aptalca bir şey hakkında iyi bir kahkaha atmayı seviyorum
have a good laugh at my expense benim pahasına iyi bir kahkaha var
i had a good laugh iyi bir kahkaha yaşadım
they had a good laugh iyi bir kahkaha yaşadılar
good laugh about iyi gülmek
we have had a good laugh iyi bir kahkaha yaşadık
belly laugh göbek gülüşü
have the last laugh son gülmekten
horse laugh at gülmek
it's to laugh gülmek
last laugh, have the son gülüş,
laugh gülmek
laugh all the way to the bank bankaya kadar gülmek
laugh and the world laughs with you gül ve dünya seninle birlikte gülsün
laugh and the world laughs with you weep and you weep alone gül ve dünya seninle ağlar, yalnız ağlarsın
laugh at e gülmek
laugh away gül geç
laugh down gülmek
laugh line gülme çizgisi
laugh off gülmek
laugh one's head off biri gülmek
laugh out of court mahkemeden gülmek
laugh out of the other side of one's mouth ağzının diğer tarafından gülmek
laugh track gülme izi
laugh up one's sleeve bir kişinin kolunu gülmek
the last laugh son gülüş
live love laugh yaşa sev gül
laugh out loud yüksek sesle gülmek
have a laugh gülmek
make me laugh beni güldür
you make me laugh beni güldürüyorsun
laugh your head off kafanı gül
laugh about gülmek
laugh it off gülüp geçmek
laugh lines güldürücü satırlar
make laugh güldürmek
laugh often sık sık gül
a laugh gülmek
don't laugh gülme
don't laugh at me bana gülme
makes me laugh beni güldürüyor